Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stanisław Zarabski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Stanisław Zarabski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SZ”, adres Gołkowice Górne 166, 33-388 Gołkowice.
 2. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych dostępne są na stronie internetowej www.zarabski.pl, w siedzibie Administratora oraz listownie pod adresem korespondencyjnym Gołkowice Górne 166, 33-388 Gołkowice Dolne.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów/zleceniodawców oraz dostawców w celu realizacji zamówienia, obsługi posprzedażowej (serwis, reklamacje) oraz wystawienia dowodu zapłaty:
 4. Dane kontaktowe zamawiającego (klienci/zleceniodawcy)
 5. Dane niezbędne do zawarcia umowy (klienci/zleceniodawcy/dostawcy)
 6. Dane niezbędne do wystawienia dowodu zapłaty (klienci/zleceniodawcy)
 7. Dane niezbędne do dokonania zamówienia / płatności (dostawcy)
 8. Przetwarzanie w związku z zamówieniem jest w zgodzie z Artykułem 6 RODO, ust. 1 lit b czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 9. Dane osobowe przekazywane do realizacji zlecenia będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń i/lub reklamacji przez okres do lat 3.
 10. Administrator przetwarza również dane niezbędne do rozliczenia usługi/towaru/zamówienia w zakresie wskazanym przepisami prawa.
 11. Przetwarzanie takie jest w zgodzie z Artykułem 6 RODO, ust. 1 lit c) czyli wypełnienie przez Administratora obowiązku prawnego.
 12. Zakres przetwarzanych danych oraz okres ich przetwarzania, w tym przechowywania określają przepisy prawa: Dowody sprzedaży (FV) – Ustawa o VAT – 6 lat
 13. Państwa dane nie są przekazywane do krajów trzecich, są odpowiednio zabezpieczone, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby do tego upoważnione.
 14. Dane są udostępniane podmiotom z którymi współpracujemy w zakresie usług wykonywanych dla nas, jak obsługa księgowo-kadrowa, obsługa informatyczna. Z podmiotami takimi zawieramy umowy gwarantujące bezpieczeństwo i poufność Państwa danych.
 15. W związku z przetwarzaniem danych osobowych które Państwa dotyczą, może Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw:
 16. prawo do żądania informacji o danych (dostępu),
 17. sprostowania danych błędnych lub nieprawdziwych, ograniczenia przetwarzania,
 18. uzyskania kopii danych oraz
 19. żądania wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które są przetwarzane na innej podstawie niż przepis prawa, np. dane przetwarzane za zgodą – mogą to być dane kontaktowe jaki imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Zgodę taką mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, a cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 20. W przypadku osób odwiedzających nas osobiście informujemy, że prowadzimy monitoring wideo, tak więc Państwa wizerunek będzie przetwarzany. Dzieje się to w zgodzie z Artykułem 6 ust.1 lit f RODO, czyli jest to prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych klientów i kontrahentów, pracowników, a także wartości materialnych. Nagrania są okresowo nadpisywane, a dostęp do zapisu jest odpowiednio zabezpieczony i ograniczony.
 21. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zlecenia jest dobrowolne, lecz podanie tych danych jest niezbędne do realizacji lub/i jest wymogiem ustawowym (rozliczenie transakcji), co w przypadku ich nie podania skutkuje brakiem możliwości dokonania zamówienia, realizacji usługi bądź sprzedaży/zakupu.
 22. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do urzędu kontrolnego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia przetwarzania Państwa danych w sposób niezgodny z prawem.